CÉRÉLIA NEEMT ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID

DE WEG NAAR VERANDERING

We streven ernaar om een voorbeeld te zijn, zowel maatschappelijk als ecologisch, niet alleen voor onze 1.500 medewerkers, maar ook voor onze klanten consumenten, en voor onze partners. Daarom bundelen we onze krachten zodat de ecologische, sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid de drijfkracht wordt van onze groep door middel van ons programma « We are cérélia and we care »

Lees het rapport

Wij geven om de aarde

Wij geven om onze medemens

VERBETEREN VAN ONZE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

MEER LEZENtoute-petite-fleche-marron

OPTIMALISEREN VAN ONZE BEVOORRADING

MEER LEZENtoute-petite-fleche-marron

NEMEN VAN ONZE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

MEER LEZENtoute-petite-fleche-marron

INVESTEREN IN TALENT

MEER LEZENtoute-petite-fleche-marron

ONZE BROEIKASGASSEN MET DE HELFT VERMINDEREN toute-petite-fleche-marron

Bij Cérélia hechten we veel waarde aan nabijheid.

Daarom hebben we ervoor gekozen om ons dichter bij onze klanten en consumenten te vestigen.

Met 11 productielocaties verspreid over Europa en Noord-Amerika hebben we gekozen voor een koolstofarme strategie, bedacht op basis van een benadering van voortgang.

Om u het effect van deze strategie te laten zien,
zijn dit onze grootste uitstoters van broeikasgassen

Onze acties beogen de vermindering van BKG-emissies in de aanvoer, productie en distributie van onze producten.

Wij streven ernaar onze broeikasgassen met de helft te verminderen, maar wat doen we concreet?

1

We proberen onze belangrijkste grondstoffen zo veel mogelijk lokaal aan te voeren, van binnen een straal van 200 km rond onze productielocaties.

2

Door landbouwmethoden te steunen die goed zijn voor het milieu, de biodiversiteit en de mens.

3

Reductie van verspilling op onze productielijnen.

4

Het uitvoeren van een energie-audit in al onze Europese productielocaties, om mogelijke acties te identificeren.

5

Het vestigen van twee productielocaties.

Omdat wij het belangrijk vinden,
zijn wij ervan overtuigd dat wij in 2022
onze broeikasgassen met de helft hebben verminderd.

ONS AFVAL SCHEIDEN OP AFVALVERZAMELPUNTEN toute-petite-fleche-marron

Afval scheiden, een ecologische en humane uitdaging!

Bijdragen aan het behoud van het milieu en tegelijkertijd sociale werkgelegenheid creëren? Ja, dat is mogelijk!

Bij Cérélia hebben we, in samenwerking met een bedrijf gespecialiseerd in de verzameling en behandeling van tertiair afval, een systeem van afvalscheiding ingevoerd. Dit netwerk dat in 1997 is gestart, heeft een dubbele werking:

• Actief deelnemen aan de bescherming van het milieu door te recyclen.

• Lokale en duurzame werkgelegenheid creëren voor mindervalide personen of personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat zijn over het jaar 2018 onze milieu- en
sociale voordelen?

Bij Cérélia dragen wij bij aan sociale werkgelegenheid
door ons afval te recyclen!

VANAF 2022 100% GROENE ELEKTRICITEIT GEBRUIKEN toute-petite-fleche-marron

Wat is groene energie?

Dit is een verantwoorde en toekomstgerichte oplossing.

We hebben het over ‘groene energie’, wanneer die wordt verkregen uit hernieuwbare energiebronnen, zoals hydraulische, wind-, zonne-, geothermische, golfslag- en getijdenenergie of energie die wordt verkregen uit biomassa (hout, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas, biogas).

Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van productiemogelijkheden van energie uit hernieuwbare bronnen.
omdat wij het belangrijk vinden, gebruiken wij in 2022 100% groene elektriciteit

DE FRANSE TARWESECTORtoute-petite-fleche-marron

Onze recepten zijn eenvoudig en authentiek, daarom monitoren wij nauwkeurig de kwaliteit van de tarwe die we gebruiken. We hebben een nauwe relatie met onze boeren en molenaars, die net als wij streven naar kwaliteit.

Van het veld tot aan de vork garanderen zij op basis van hoge eisen granen die van hoge kwaliteit, traceerbaar en 100% Frans zijn en met een gerechtvaardigde beloning voor alle actoren in de sector.

JUISTE BELONING
VAN LANDBOUWERS
LANDBOUWPRAKTIJKEN
TEN GUNSTE VAN DE BIODIVERSITEIT
WELOVERWOGEN
GEWASTEELT
FRANSE
GRANEN

RECYCLEBAARHEID, PLASTIC VERPAKKINGEN toute-petite-fleche-marron

Onze consumenten voeden
met kwalitatieve producten:

JA

De aarde en de oceanen
voeden met plastic verpakkingen:

NEE!!!

Het beheer van plastic afval blijft een enorme uitdaging waarvoor wereldwijde bewustwording en een globale gezamenlijke aanpak nodig is. Wij zijn vastbesloten om bij te dragen, hoe klein die bijdrage ook is, aan het gevecht tegen deze plaag en onze strategie bestaat uit twee stappen: recyclen & vervangen.

Onze producten worden met zorg verpakt in verpakkingen die voor het grootste gedeelte bestaan uit dozen. Maar toch is 17% van onze verpakking nog steeds van plastic. De functionaliteit zorgt ervoor dat wij de versheid van onze producten kunnen garanderen.

Wij hebben wel een paar ideeën: het opnieuw kijken naar het concept van onze verpakkingen en met particuliere bedrijven werken aan de strategieën van recycling. Om duurzame oplossingen te vinden en om onze betrokkenheid te tonen, willen we in 2022 50% recyclebare plastic verpakkingen gebruiken. Dit is een eerste realistische stap en vormt een vrijwillige en verantwoordelijke bijdrage aan het gevecht tegen deze vervuiling.

Wij voegen de daad bij het woord en zetten al onze middelen in om oplossingen te vinden voor onze verpakkingen die voldoen aan de verwachtingen, innoverend zijn en het milieu respecteren.

De weg is nog lang,
maar samen kunnen we in actie komen.
Cérélia zet zich in om in 2022 50%
recyclebare plastic verpakkingen te gebruiken!

ONZE PAPIEREN VERPAKKINGENtoute-petite-fleche-marron

met gecertificeerd papier kunnen we
vechten tegen de ontbossing!

Onze verpakkingen garanderen de versheid, bescherming en het gebruiksgemak van onze producten. En omdat wij dit extra’s doen wat het verschil maakt, willen wij dat onze verpakkingen van papier bijdragen aan het behoud van het ecosysteem van de bossen.

Bossen spelen een belangrijke rol in het behoud van sociale en ecologische evenwichten. Bossen leveren essentiële diensten: ze reguleren het klimaat, zorgen voor een grote opslag van koolstof, behouden de bodem, zorgen voor het behoud van waterbronnen en van biodiversiteit…

Een verantwoord gebruik is echt mogelijk. Laten we ons samen effectief inzetten voor het behoud van de bossen en, meer globaal, het behoud van het leven op deze aarde.

Ontdek waarom het aardse leven zo belangrijk is:

Meer lezen

WE LOVE FOREST !

Daarom zullen onze verpakkingen in 2022 voor 100% afkomstig zijn van bossen die duurzaam worden beheerd.

ONZE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

In 2015 heeft Cérélia een fonds opgericht ter financiering van projecten van algemeen belang in het domein van de maatschappelijke verantwoordelijkheid:

projecten die door de diverse bedrijven uit de Cérélia-groep worden gekozen of gedragen, en met name voor projecten van werknemers,

projecten voor de ontwikkeling van de bevoorradingssector van de belangrijkste grondstoffen, waarbij de transparantie van de sector voorop staat, net als het respect voor het milieu, de ontwikkeling van lokale producenten en het respect voor sociale, educatieve en sanitaire omstandigheden van deze producenten.

STIMULEREN VAN DE PALMOLIESECTOR IN IVOORKUST toute-petite-fleche-marron

Sinds 2015 komt onze bevoorrading van vetten die palmolie bevatten uit sectoren die RSPO-gecertificeerd zijn:

Meer lezen

PALMOLIE TE GEBRUIKEN VOLGENS DEZE 7 PRINCIPES:

Naast ons lidmaatschap van RSPO voor verantwoordelijke palmolie werken wij ook in het westen van Afrika met behulp van ons liefdadigheidsfonds Earth AND People, om bij te dragen aan de ontwikkeling van een palmoliesector die de criteria van ons handvest strikt opvolgt:

Hiervoor hebben wij ons gericht op Ivoorkust, het voornaamste producerende land in West-Afrika, waar wij partners hebben gevonden en concrete acties hebben vastgesteld.

Meer lezen

DE SAMENWERKING VOOR HET BEHOUD VAN DE BOSSEN toute-petite-fleche-marron

het stoppen van ontbossing

Cérélia is één van de leden die de samenwerking voor het behoud van de bossen hebben opgericht. Het betreft een samenwerking van verantwoordelijke bedrijven die hebben besloten het ontbossen te stoppen. Een uniek initiatief in Frankrijk.

De ambitie van de organisatie is het implementeren van een gebiedsgebonden aanpak over meerdere sectoren, het enige middel om het ontbossen te stoppen. Waarom? Tot op heden praten de diverse sectoren niet met elkaar. De samenwerking wil deze dialoog opstarten zodat iedereen profiteert van de beste praktijken die in andere sectoren worden toegepast.

Voorbeeld:

Andere sectoren, zoals de cacaosector, kunnen ook profiteren van deze methode, wat op dit moment niet het geval is.

Al het nieuws lezen op Twitter
Alliance pour la préservation des forêts

STEUN VAN LIEFDADIGHEIDSACTIVITEITENtoute-petite-fleche-marron

Projectoproep: wat is dat?

In december 2015 hebben wij het liefdadigheidsfonds Earth & People opgericht. Dit fonds zet zich met name in voor projecten die door de diverse bedrijven uit de groep worden gekozen of voorgedragen, en met name voor projecten van werknemers. In dit kader heeft Earth & People de werknemers van de BU France voorgesteld hen te begeleiden in hun vrijwilligerswerk door deel te nemen aan de projectoproep.

(Her)ontdek de projecten van onze 2 betrokken werknemers!

Joêl De Sutter, heftruckchauffeur op locatie in Dôle, vrijwilliger van de organisatie Secours Populaire du Jura

“Ik heb ervoor gekozen om niet passief toe te kijken, maar om me in te zetten, te investeren zoals duizenden vrijwilligers in Frankrijk om te proberen de zaken te veranderen”, bevestigt Joël De Sutter, al jarenlang een zeer actieve vrijwilliger van de organisatie Secours Populaire du Jura.

De Secours Populaire organiseert 2 keer per maand, bij de antenne van Dôle, de distributie van voedselpakketten en hygiëneproducten. Het distributiesysteem zoals dit tot nu toe wordt gebruikt, loopt tegen zijn grenzen aan vanwege de steeds groter wordende groep van mensen die zich in armoedige omstandigheden bevinden.

Om de huidige grenzen van deze distributie te doorbreken, is het doel van het project dat wordt gesteund door Joël De Sutter en door de Secours Populaire du Jura over te stappen van het huidige systeem van vooraf samengestelde pakketten naar een zelfbedieningssysteem. Het doel is het verbeteren van de handelingen van ontvangst en solidariteit:

door een meer persoonlijke begeleiding en meer betrokkenheid van de mensen die worden ontvangen,

door een beter respect van de waardigheid van de mensen door hen de vrije keuze van producten te geven.

Earth & People financiert een deel van het nodige materiaal om het project te verwezenlijken. Dit vergt een intensieve samenwerking met de vrijwilligers die moeten worden opgeleid om deze nieuwe begeleiding te kunnen geven.

Ook moet de inrichting van de locatie worden gewijzigd en is er nieuw materiaal nodig voor de opslag van levensmiddelen voor de zelfbediening.

Earth & People financiert een deel van het nodige materiaal om het project te verwezenlijken.

Als u meer wilt weten over de activiteiten van de Secours Populaire Français kunt u naar de internetsite gaan of naar hun facebookpagina:

Stéphane Deguisne, onderhoudstechnicus op locatie in Vittel met zijn organisatie Ring 14 ensemble

De organisatie Ring 14 Ensemble is in 2013 opgericht door Stéphane Deguisne en zijn vrouw. Hun zoon, Quentin, heeft een genetische afwijking van chromosoom 14. De diagnose was niet eenvoudig, want deze neurogenetische aandoening is erg zeldzaam.

Nadat zij leden van de organisatie Ring 14 International hadden ontmoet, besloten zij om deze organisatie van Ring 14 in Frankrijk op te richten. Hun doelstellingen zijn deze aandoening onder de aandacht te brengen van het grote publiek en donaties te verzamelen door middel van lokale evenementen om Franse gezinnen die met deze aandoening te maken hebben te helpen en om het medisch onderzoek te ondersteunen. Maar wat het belangrijkste is, “is om allereerst het isolement te doorbreken dat verbonden is met de handicap en om troost te bieden aan zieke mensen”, voegt Stéphane toe.

Dankzij de projectoproep financiert Earth & People het materiaal dat de organisatie nodig heeft om de zichtbaarheid te vergroten, zoals publicatiemiddelen en ondersteuning van de communicatie in de kleuren van Ring 14 Ensemble. Hierdoor kunnen zij deelnemen aan evenementen met een veel groter bereik om meer donaties te kunnen verzamelen voor de gezinnen en het onderzoek.

PROGRAMMA CÉRÉLIA & IK toute-petite-fleche-marron

CÉRÉLIA & IK

Onze waarden liggen ons na aan het hart!

Onze waarden zijn veel meer dan alleen een communicatiemiddel. Ze worden bij ons gevoeld en gedeeld door iedereen. Iedere dag opnieuw.

Bij Cérélia is het welzijn en de ontplooiing van onze werknemers een prioriteit. Wij laten, als onderdeel van onze visie, onze werknemers graag aan het woord omdat dat écht helpt om onszelf continu te blijven verbeteren. Daarom hebben we onder onze Europese medewerkers een online enquête uitgevoerd genaamd ‘Cérélia & me’.

Het doel? De werkomstandigheden in kaart brengen, de mate van betrokkenheid van onze werknemers meten en naar aanleiding van de resultaten constructieve oplossingen bieden, die zijn aangepast aan elke situatie. Nadat de zwakke punten zijn vastgesteld, worden er werkgroepen opgezet om discussie onderling op gang te brengen en gezamenlijk tot nieuwe ideeën te komen. Op diverse locaties zijn al initiatieven in gang gebracht, of wordt daar op korte termijn mee gestart.

De enquête heeft een hoge mate van betrokkenheid van onze werknemers getoond. Daarom gaan we dit vaker doen. Want: bij Cérélia bouwen wij samen aan ons succes!

Cérélia School of Bakery toute-petite-fleche-marron

Cérélia School of Bakery

Personeel is ons belangrijkste kapitaal en daar investeren wij graag in.

In de Cérélia School of bakery van Sliedrecht ontwikkelen wij mensen in onze productievesting naar startkwalificatieniveau of naar een andere functie.

Wij gebruiken naar innovatieve systemen voor, zoals e-learningmodules en gestandaardiseerde methodes om mensen op te leiden aan de lijn (de zogenaamde Training-within-industry methode). Daarbij leiden wij intern trainers op om collega’s snel en nauwkeurig te kunnen trainen. Om de groei van ons bedrijf aan te kunnen zetten wij externe consultants in om deze gestandaardiseerde modules en trainingen te ontwikkelen en onze trainers op te leiden.

Een innovatieve competentiematrix is leidend voor de inzet van onze mensen en geeft richting aan het in- en externe opleidingsprogramma.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze mensen trots zijn op onze eigen producten en als ambassadeur kennis hebben van de ingrediënten en het productieproces.

Ons doel is om in 2022 in alle vestigingen de Cérélia School of Bakery te hebben ingericht.