Juridische kennisgeving - Cérélia

WETTELIJKE VERMELDINGEN

UITGEVER/WEBHOSTER

De website www.cerelia.com/fr/ (de Website) wordt uitgegeven door het bedrijf CERELIA, een “société par action simplifiée” (vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht), met een kapitaal van € 41.736.425, waarvan het hoofdkantoor gelegen is op rue François Jacob, 62800 Lievin, ingeschreven in het Handelsregister van Arras onder het nr. 419 397 104 en met het unieke ADEME-identificatienummer FR210106_01KJNW.
Telefoonnummer: 00 33 (0)3 21 72 75 75

De website wordt gehost door het bedrijf OVH
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk
RCS Lille Métropole: 424 761 419 00045
Intracommunautair btw-nummer: FR 22 424 761 419
Telefoonnummer: 09 72 10 10 07

OP DE WEBSITE BESCHIKBARE INFORMATIE

De informatie op de Website wordt ter indicatie en in algemene zin verstrekt. CERELIA staat geenszins garant voor de compleetheid ervan.

CERELIA verbindt zich ertoe om op de Website geverifieerde en regelmatig bijgewerkte gegevens te verstrekken om te voldoen aan de meest recente regelgeving. CERELIA aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van onjuistheid of ontbrekende gegevens van de Website en van alle schade die voortvloeit uit een frauduleuze inbreuk van een derde partij en/of van de aanwezigheid van een virus op zijn Website waardoor een wijziging van de gegevens plaatsvond.

TOEGANG TOT DE WEBSITE

De gebruiker van de Website erkent dat hij geverifieerd heeft dat de gebruikte computerconfiguratie geen enkel virus bevat en dat deze naar volledig behoren functioneert. De gebruiker erkent tevens dat hij kennis heeft genomen van de onderhavige wettelijke vermeldingen en verbindt zich ertoe deze na te leven.

CERELIA streeft ernaar de gebruikers te garanderen dat de Website toegankelijk is 24/7 zonder gehouden te zijn aan een resultaatsverplichting, met name in geval van overmacht, informaticaproblemen, moeilijkheden met betrekking tot de structuur van de telecomnetwerken of technische problemen.

Vanwege onderhoudsredenen, updates en/of andere – met name – technische redenen, kan CERELIA de toegang de tot de Website onderbreken. In dat geval zal CERELIA proberen de gebruikers vooraf te informeren. CERELIA kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onbeschikbaarheid van de Website, om welke reden dan ook.

INTELECTUEEL EIGENDOM

De volledige inhoud van de Website, met name maar niet beperkt tot de vormgeving, de afbeeldingen, de logo’s, de iconen, de teksten, de video’s en de geluiden, zijn en blijven het exclusieve eigendom van CERELIA en/of van derden.

Het reproduceren, weergeven of verspreiden van deze inhoud, op welke manier dan ook, is strikt verboden, tenzij CERELIA daar voorafgaand en uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan resulteren in burgerlijke en strafrechtelijke sancties van de inbreukmaker.

De merken, logo’s en andere onderscheidende tekens (hierna gezamenlijk de “Merken” genoemd) die op deze Website staan, kunnen geregistreerde handelsmerken zijn die eigendom zijn van het bedrijf CERELIA of van derden.

In voorkomend geval is het de gebruiker uitdrukkelijk verboden om de Merken of alle andere onderdelen op deze Website, te gebruiken.

Geen enkele bepaling vervat in de voorliggende gebruiksvoorwaarden kan worden uitgelegd als verlening van een licentie of van enig ander recht op het gebruik van een der Merken die op de Website voorkomen, zonder schriftelijke toestemming van CERELIA of van derde partijen die eigenaar zijn van het Merk.

HYPERLINKS

Op de Website kunnen hyperlinks naar andere websites worden geplaatst. CERELIA beschikt over geen enkel middel om deze websites te controleren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het gebruik van websites van derden waartoe CERELIA via zijn Website toegang zou hebben gegeven.

De gebruiker die via de Website naar websites van derden gaat, die op welke manier dan ook illegaal of schadelijk zijn, wordt uitgenodigd om CERELIA onmiddellijk op de hoogte te brengen via het volgende adres: webmaster@cerelia.com

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Verzamelde gegevens

Het e-mailadres en alle andere vrijwillig door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens om zich te identificeren in zijn naar CERELIA verstuurde e-mail, net zoals de IP-adressen die verband houden met zijn internetverbinding (de Persoonsgegevens), zijn de enige persoonsgegevens die door de Website verzameld kunnen worden.

De Persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor CERELIA en zijn partners.

De Persoonsgegevens worden alleen door CERELIA bewaard en gebruikt om het bedrijf in staat te stellen de aan hem gerichte e-mails te beantwoorden.

Alle andere persoonsgegevens zijn facultatief en worden vrijwillig door de gebruiker verstrekt in zijn e-mail.

De bovenvermelde gegevens worden bewaard tijdens de nodige duur voor de doeleinden waarvoor ze verzameld en verwerkt worden.

Recht op toegang, rectificatie en verwijdering

In overeenstemming met de bepalingen van de gewijzigde Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica en vrijheden en de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016, beschikt iedere gebruiker die persoonsgegevens heeft verstrekt over het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens die hem aanbelangen.

Iedere gebruiker heeft het recht om te vragen dat de gegevens die hem aanbelangen en die onjuist, onvolledig of verouderd zouden zijn, of waarvan het verzamelen, het gebruik, het communiceren of het bewaren verboden zijn, rechtgezet, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd worden.

Om zijn rechten uit te oefenen, kan de gebruiker een e-mail naar het volgende adres sturen: webmaster@cerelia.com